Kristina Berning

⟶ MENUE

stony

Stony, 2019, Kristina Berning

Stony. Mörtel, Steine, Stahl, Lack. h 24 cm. 2019